Cống phẩm Vu Chân

Tên Q: Cống phẩm Vu Chân
ĐKNV: Hoàn thành Q Cống phẩm Sa Lạt
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng: (cập nhập)
Nhiệm vụ tiếp theo: Tìm căn cứ địa
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Quy Tư Thôn trong quan phủ đối thoại Cam Ngạn
– Đến Vu Chân đối thoại An Quốc đồng ý tìm quang hà ngọc 24 đ
– Mang Quang Hà Ngọc đến cho An Quốc được thư D.C.V
– Trở lại Quy Tư đối thoại Cam Ngạn hoàn thành nv

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu