Cống phẩm Sa Lạt

Tên Q: Cống phẩm Sa Lạt
ĐKNV: lv. 25
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng: tuấn mã 2 con , cnhu(random)
Nhiệm vụ tiếp theo: Cống phẩm Vu Chân
Nội dung nhiệm vụ:
–  Đến quan phủ Thôn Quy Tư đối thoại Cam Ngạn đồng ý tìm 2 da hổ Liêu Đông (ô Tôn Thương – Sa Mạc Xung Lãnh) +2 viên tường thú linh (Liên Quyền Sỹ – Sa Mạc Xung Lãnh) .
– Đến Đường Lớn Sa Lạt trong cung điện đối thoại với Bùi Yêu nhận được thư T.L.V đồng ý giúp đỡ
– Mang Thư + 2 da hổ Liêu Đông, 2 viên tường thú linh đến cho Cam Ngạn thì hoàn thành nv

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu