Bát trận đồ

Tên Q: Bát trận đồ
ĐKNV: Hoàn thành Q Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng:  Bổ thiên thạch ( chiến sĩ dụng, công +17, HP+80, Lv80 + tâm hệ linh vũ ), bổ thiên thạch (pháp sư dụng, tri +17, SP+80, Lv80 +tâm hệ linh vũ )
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến binh trướng Di Lăng (Rừng Di Lăng 2) đối thoại Lục Tốn đồng ý giúp đỡ.
– Tới Mã Yên Sơn(đi hết Thục Doanh 700 dặm 2) tại 1166:1108 xảy ra đối thoại chiến đấu với Trương Bảo anh dũng, Phó Đổng, Thảo Ngô tinh binh x8( tiếp viện Thảo Ngô tinh binh x2).
– Thắng lợi di chuyển đến 502:975 xảy ra đối thoại chiến đấu với Phó Đổng, Thảo Ngô tinh binh x4. Thắng lợi tiếp tục đến 1162:535 xảy ra đối thoại chiến đấu với Quan Hưng phẫn nộ, Trương Bào anh dũng, Ngự Lâm Quân Tây Thục x8( tiếp viện Ngự Lâm Quân Tây Thục x4)
– Chiến đấu thắng lợi quay về đối thoại Lục Tốn. Tiếp tục đến Bến Ngư Phúc(đi qua Mã Yên Sơn) xảy ra đối thoại.Tiến đến 1750:1150 xảy ra đối thoại quay về đầu Bến Ngư Phúc đối thoại Lục Tốn.Tiếp tục đến 1750:1150 xảy ra đối thoại đồng ý giúp đỡ.
– Lạc vào Bát Trận tùy vào may mắn gặp Bát trận thạch lâm chiến đấu may mắn đến được thạch đá trung tâm 1750:1150 Lục Tôn xuất hiện đối thoại.
– Tiếp tục tìm cửa ra may mắn gặp Bát trận thạch lâm chiến đấu(tiếp viện x10).Thắng lợi gặp và đối thoại Hoàng Thừa Ngạn.
– Sau khi đối thoại Hoàng Thừa Ngạn di chuyển đến 2030:1410 đối thoại Lục Tốn.
– Đi xuống phía Tây Nam trở về Rừng Di Lăng 2 đối thoại Lục Tốn thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu