Bạch Đế thác cô

Tên Q: Bạch Đế thác cô
ĐKNV: Điểm doanh trận phe Thục đạt 5000 điểm, Hoàn thành Q Yến nhân Trương Dực Đức , Binh bại Khiêu Đình
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Lưu Bị Mê
Nội dung nhiệm vụ:
–  Đến Thuỷ Kính trang đối thoại với Khiêu Đình trưởng, chọn gia nhập bên Thục, bạn sẽ được chuyển đến map chiến trường để làm Q.
–  Đến núi Mã An tại tọa độ (1450,1250) đối thoại với Triệu Vân đồng ý giúp đở. chọn cứu viện bằng đường bộ hoặc đường thủy.
–  Cứu viện Trại Bắc Di Lăng:
+ Đến Thục Doanh 700 dặm 2, tọa độ 900:450, chiến đấu.
+ Đến tọa độ 1350:450, chiến đâu.
+ Đến tọa độ 1850:450, chiến đấu.
+ Đến tọa độ 2400:450, chiến đấu.
+ Đến rừng Nghi Đô, tọa độ 1850:450, chiến đấu.
+ Đến rừng Khiêu Đình, tọa độ 650:800, chiến đâu.
+ Đến quân trướng Bạch Đế (Ích Châu), đối thoại với Lưu Bị.
+ Đến tẩm cung Bạch Đế (Ích Châu), đối thoai với Lưu Bị.

–  Cứu hộ đường thủy Di Lăng:
+ Đến Thục Doanh 700 dặm 2, tọa độ 900:450, chiến đấu.
+ Đến tọa độ 1350:450, chiến đâu.
+ Đến tọa độ 1850:450, chiến đấu.
+ Đến tọa độ 2400:450, chiến đấu.
+ Đến rừng Di Lăng 2, chiến đấu.
+ Đến đường thủy Di Lăng, chiến đâu.
+ Đến quân trướng Bạch Đế (Ích Châu), đối thoại với Lưu Bị.
+ Đến tẩm cung Bạch Đế (Ích Châu), đối thoai với Lưu Bị.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu