Tôn Quyền xưng thần

Tên Q: Tôn Quyền xưng thần
ĐKNV: Hoàn thành Q Khiêu Đình đại chiến, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm
Địa Điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: giao long đại nộ ( phòng +80, mẫn +6、Lv15, không thể giao dịch)
Nhiệm vụ tiếp theo: Tôn Hoàn đại bại
Nội dung nhiệm vụ:
–  Vào Thuỷ Kinh Trang nói chuyện với Khiêu Đình trướng , chọn phe Ngô .
–  Vào quân trương đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ, Triệu Tư gia nhập đội ngũ .
–  Đến cầu Khổng Tước Đài đối thoại với Tào Phi, trả lời 6 câu hỏi ( 1-3-1-2-2-1 )
–  Quay về đối thoại với Tôn Quyền, giúp tìm 40 Giang Nam Mỹ Ngọc(đánh Tây thục tiên phong hoặc Hung tà chiến mã-rừng di lăng) .
–  Sau đó đem về nói chuyện với Tôn Quyền xong nói chuyện tiếp với Triệu Tư hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu