Cam Ninh xuất chinh

Tên Q: Cam Ninh xuất chinh
ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Hoàn đại bại, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Lv102 đại chùy (công +42, mẫn -4, thuộc tính +3)
Nhiệm vụ tiếp theo: Đăng đàn bái nho tương
Nội dung nhiệm vụ:
– Tiến vào xuất sư quân trướng đối thoại Trương Chiêu.Đến trại Bắc Di Lăng đối thoại Cam Ninh đồng ý thu thập 50 cỏ phấn(Rừng Di Lăng-Tây Thục tiên phong).
– Thu thập đủ giao cho Cam Ninh tiếp tục thu thập 50 nhẫn đồng(Quỳ Quan-Sơn Tặc Bạch Đế) giao cho Cam Ninh đồng ý giúp đỡ.
– Đến rừng Khiêu Đình tại 1502:695 xảy ra đối thoại.

+  chọn Hạ Tuân lập tức chiến đấu với Trương Bào anh dũng, Thảo Ngô tinh binh x9(tiếp viện Thảo Ngô tinh binh x3)
+  chọn Chu Bình lập tức chiến đấu với Quan Hưng phẫn nộ, Thảo Ngô tinh binh x9(tiếp viện Thảo Ngô tinh binh x3).

– Chiến đấu thắng lợi về Trại Di Lăng đối thoại với Cam Ninh.Tiếp tục đến rừng Khiêu Đình tại 1910:1386 xảy ra đối thoại chọn 1 Cam Ninh bị thương gia nhập đội ngũ(cho xuất chiến).Tới đường thủy Di Lăng tại 502:455 xảy ra đối thoại chiến đấu với Điêu nữ ngũ khê x4 Điêu man ngũ khê x4
– Di chuyển đến 2187:285 xảy ra đối thoại chiến đấu với Sa Ma Kha, Điêu man ngũ khê x7.
– Chiến đấu thắng lợi đến Phù Trì Khẩu tại 282:735 xảy ra đối thoại chiến đấu với Sa Ma Kha, Điêu nữ ngũ khê x7.Thắng lợi đối thoại chiến đấu tiếp với Sa Ma Kha Điêu, man ngũ khê x5 Điêu nữ ngũ khê x4(tiếp viện Điêu man ngũ khê x2 Điêu nữ ngũ khê x2).
– Chiến đấu thắng lợi tiến lên gốc cây đối thoại đồng ý Cam ninh rời khỏi đội ngũ.
– Trở về Quân trướng xuất xư đối thoại với Tôn Quyền,Trương Chiêu thì hòan thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu