Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm

Tên Q: Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm
ĐKNV: Hoàn thành Q Đăng đàn bái nho tương, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: hồi hương khảo x3, hương tô nhũ trư x30, thiên hương áp giải x3, thạch oa phan phạn x30 (không thể giao dịch)
Nhiệm vụ tiếp theo: Bát trận đồ
Nội dung nhiệm vụ:

– Đến Binh trướng Di Lăng(rừng Di Lăng 2) đối thoại Lục Tốn(rời bỏ party) đồng ý thu thập 50 Bó cỏ(Tây thục tiên phong) 50 Đá lưu huỳnh(Hung thần chiến mã).Thu thập đủ giao cho Lục Tốn đối thoại nhận được 6 bó cỏ 6 Đá lưu huỳnh
– Tới Thục doanh 700 dặm (nơi có Thục Đao Binh tuần ) tại 2662:355 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x6.
– Chiến đấu thắng lợi đến 1862:335 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x7
– Thắng lợi đến 882:315 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x8.
– Thắng lợi đến Thục Doanh 700 dặm 2(nơi có Thục Tráng Sĩ đứng canh) tại 2642:375 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x8.
– Thắng lợi tiếp tục đến 1662:357 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x8.
– Thắng lợi tiếp tục đến 622:375 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x9.
– Thắng lợi trở về đối thoại Lục Tốn đối thoại đồng ý giúp đỡ.Đến Thục Doanh 700 dặm 1 tại 2878:466 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x9.
– Thắng lợi tiếp tục di chuyển 2229:426 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x10.
– Thắng lợi tiếp tục đến 1500:435 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x10
– Tiếp tục di chuyển 1137:435 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x7.
– Thắng lợi tiếp tục đến 774:435 xảy ra đối thoại chiến đấu với Trương Bào, Thảo Ngô tinh binh x9
– Thắng lợi đến Thục Doanh 700 dặm 2 tại 2361:433 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x10.
– Thắng lợi tiến lên 1753:445 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x10.
– Tiếp tục tiến lên 1339:456 xảy ra đối thoai chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x10.
– Thắng lợi tiếp tục đến 765:445 xảy ra đối thoại chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x10.
– Thắng lợi đến 346:467 xảy ra đối thoại chiến đấu với Trương Bào, Mã Lương, Truyền Đổng, Thảo Ngô tinh binh x7.
– Thắng lợi đối thoại chiến đấu tiếp với Trương Bảo anh dũng, Thảo Ngô tinh binh x9(tiếp viện Thảo Ngô tinh binh x10)
– Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ
Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu