Phụng Sồ tài cao

Tên Q: Phụng Sồ tài cao
ĐKNV: lv. 166.
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Bàng Thống trở thành võ tướng của mình.
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Bắc Thủy Kính Trang đối thoại với Tư Mã Chinh (Tư Mã Huy), đồng ý giúp đỡ.
– Đến Tương Dương Thành đối thoại với Bàng Thống.
– Ta trở về Thủy Kính Trang đối thoại với Tư Mã Chinh (Tư Mã Huy) thì hoàn thành nhiệm vụ
Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu