Posted in Kinh Châu - Bắc

Bàng Thống kế liên hoàn

Tên Q: Bàng Thống kế liên hoàn ĐKNV: Hoàn thành Q Đánh và bị đánh đều tự nguyện Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Bắc…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bát trận đồ tinh xảo

Tên Q: Bát trận đồ tinh xảo ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Giày agi Lv. 102 ~ 108 Nội dung…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bạch My giả hàng

Tên Q: Bạch My giả hàng ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Mã Lương Mê Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bại trận ở Hợp Phì

Tên Q: Bại trận ở Hợp Phì ĐKNV: Hoàn thành Q Chu Du uổng kế Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: BH chi vũ…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Biên luận với trung nhân

Tên Q: Biên luận với trung nhân ĐKNV: Hoàn thành Q Cứu chủ tắm huyết Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng:  Thiên Phá Uyễn (công…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Binh bại Khiêu Đình

Tên Q: Binh bại Khiêu Đình ĐKNV: Điểm doanh trại phe Thục đạt 5000 điểm, Hoàn thành Q Thục doanh thất bách lý Địa điểm: Kinh…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Ngụy Diên phản chủ

Tên Q: Ngụy Diên phản chủ ĐKNV: Lv. 30 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Kim Tỏa Ngụy Diên Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Cẩm Phàm Tặc

Tên Q: Cẩm Phàm Tặc ĐKNV: Không có Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: gỗ của thuyền Cẩm Phàm Nhiệm vụ tiếp theo: Xây dựng…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Cứu chủ tắm huyết

Tên Q: Cứu chủ tắm huyết ĐKNV: Hạn chế tổ dội 2 người,  Hoàn thành Q Dẫn dân vượt sông Địa điểm: Kinh Châu – Bắc…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Chế tạo thuyền liên hoàn

Tên Q: Chế tạo thuyền liên hoàn ĐKNV: Hoàn thành Q Tưởng Cáng trộm lá thư Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng:  hỏa thiết viên…