Tôn Hoàn đại bại

Tên Q: Tôn Hoàn đại bại
ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Quyền xưng thần, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: kinh nghiệm nhiều (1%), tùy cơ nhận được: phất trần lv80 (trí+ 48, phòng -25, thuộc tính +2, chuyển sinh võ tướng chuyên dùng)
Nhiệm vụ tiếp theo: Cam Ninh xuất chinh
Nội dung nhiệm vụ:

– Đến Thủy Kính thôn tìm Tiêu Đình trưởng nói chuyện, chọn tiến vào Ngô doanh xuất sư tế đàn
– Đến rừng Tiêu Đình tiến vào binh trướng Tiêu Đình nói chuyện với Tôn Hoàn, tiếp đó tới rừng Tiêu Đình phía dưới bên trái nói chuyện với Tôn Hoàn, đến rừng Nghi Đô.
– Đến rừng Nghi Đô bên dưới, sau khi qua cầu di chuyển sang trái tại 402:2275 nói chuyện với Tôn Hoàn, Tôn Hoàn bị thương gia nhập đội ngũ ( cho xuất chiến ), đy qua cầu xảu ra đối thoại chiến đấu với thảo Ngô tinh binh x4.
– Sau khi thắng lợi di chuyển tới (1200, 2000) vào chiến đấu với Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x4.
– Thắng lợi di chuyển tới (1300, 2000) vào chiến đấu với Trương Bao anh dũng , thảo Ngô tinh binh x4
– Thắng lợi di chuyển tới (1450, 1750) vào chiến đấu với Quan Hưng Phẫn nộ, Phùng Tập phẫn nộ, thảo Ngô tinh binh x3
– Thắng lợi di chuyển tới (1350, 1650) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, thảo Ngô tinh binh x5.
– Thắng lợi di chuyển tới (950, 1000) vào chiến đấu với Phùng Tập, Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x4.
– Sau khi thắng lợi di chuyển tới (950, 900) vào chiến đấu với thảo Ngô tinh binh x4 (tiếp viện: thảo Ngô tinh binh).
– Thắng lợi di chuyển tới (1100, 650) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, thảo Ngô tinh binh x5 (tiếp viện: Trương Bao anh dũng).
– Sau khi thắng lợi di chuyển tới (1100, 600) vào chiến đấu với thảo Ngô tinh binh x5.
– Thắng lợi di chuyển tới (1250, 600) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, Phùng Tập, Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x7 ( tiếp viện: Quan Hưng phẫn nộ, Trương Bao anh dũng).
– Thắng lợi di chuyển tới rừng Tiêu Đình (500, 1450) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, thảo Ngô tinh binh x6. Thắng lợi tiếp tục chiến đấu với thảo Ngô tinh binh x8.
– Sau khi thắng lợi di chuyển tới (500, 1200) vào chiến đấu với Phùng Tập, Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x6, thắng lợi tiếp tục chiến đấu với Quan Hưng phẫn nộ, Phùng Tập, thảo Ngô tinh binh x6.
– Sau khi thắng lợi di chuyển tới (400, 1000) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, thảo Ngô tinh binh x6, thắng lợi tiếp tục chiến đấu với Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x6
– Thắng lợi di chuyển tới (350, 950) vào chiến đấu với thảo Ngô tinh binh x8, thắng lợi tiếp tục chiến đấu với Quan Hưng phẫn nộ, thảo Ngô tinh binh x7.
– Di chuyển tới (900, 450) vào chiến đấu với Trương Bao anh dũng, Quan Hưng phẫn nộ, thảo Ngô tinh binh x5. Sau khi thắng lợi di chuyển tới tiễn lâu rừng Tiêu Đinh nói chuyện, vào chiến đấu với Ngô Ban, Phùng Tập, Trương Nam, thảo ngô tinh binh x7 ( tiếp viện: tiên phong Ngô Ban, Quang Hưng phẫn nộ, Trương Bao anh dũng, thảo Ngô tinh binh x3).
– Sau khi thắng lợi Tôn Hoàn bị thương rời khỏi đội ngũ, tiếp tục nói chuyện với Tôn Hoàn.
– Trở về Dinh Quân Xuất Xứ đối thoại Tôn Quyền thì hoàn thành nhiệm vụ
Lưu ý:  Không được phép party  được quyền tham chiến tôn hoàn không đc phép chết (được hồi sinh)
Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu