Giải nguyền mộng ma

Tên Q: Giải nguyền mộng ma
ĐKNV: Hoàn thành Q Giải cứu Quan Ngân Bình , Tả Hiền Vương
Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc
Phần thưởng: Kem đổi da màu, thuốc nhuộm tóc, áo Ẩn Phong ( +14 AGI, – 2 DEF, lv. 40).
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Ngụy Quốc Tà Mã Đài đối thoại với Thiên Hạc, đồng ý giúp đỡ ông ta.
– Đem hồ khúc của Sái Văn Cơ, bùa hộ thân của Quan Ngân Bình giao cho Thiên Hạc.
– Vào chiến đấu với ninja lướt hỏa, ninja băng phong, ninja phong, ninja độn thổ.
– Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu