Posted in Quan Trung

Đại chiến với Đổng Trác lần 1

Tên Q: Đại chiến với Đổng Trác lần 1 ĐKNV: Lv. 25, Phải tổ đội đúng 3 người Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: nón pháp sư…

Posted in Oa Quốc

Giải nguyền mộng ma

Tên Q: Giải nguyền mộng ma ĐKNV: Hoàn thành Q Giải cứu Quan Ngân Bình , Tả Hiền Vương Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: Kem…