Làm sáng tỏ hiểu lầm

Tên Q: Làm sáng tỏ hiểu lầm
ĐKNV: Hoàn thành Q Em có ý anh vô tình
Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc
Phần thưởng:  Tuyên Thảo Hợp Phục (nhanh nhẹn + 16, trí + 2, lv. 65), Tử Đằng Hòa Phục (nhanh nhẹn + 17, trí + 3, lv. 70).
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Tà Mã Đài đối thoại với Di Mã Thăng, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Anh Đảo Hỏa Sơn tại ngôi nhà gỗ đối thoại với Tâu Mã Hầu.
– Đến Tà Mã Đài đối thoại với Di Mã Thăng, giúp tìm vải dệt chính như (trong nhà Y Chi Mã), vải tơ cẩm ( thủy 52 bên Từ Châu hoặc lượm bên thành môn Thiên Thủy), vải dệt (binh sói khăn vàng-phong _từ châu), 500 tiền.
– Giao cho Di Mã Thăng thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu