Posted in Oa Quốc

Giải nguyền mộng ma

Tên Q: Giải nguyền mộng ma ĐKNV: Hoàn thành Q Giải cứu Quan Ngân Bình , Tả Hiền Vương Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: Kem…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Lưu Kỳ xuất Giang Hạ

Tên Q: Lưu Kỳ xuất Giang Hạ ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Tuấn mã Nội dung nhiệm vụ: – Ta…