Posted in Dương Châu

Tần Mật sính thiên biện

Tên Q: Tần Mật sính thiên biện ĐKNV: Hoàn thành Q Đặng Chi thuyết Đông Ngô Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Phúc Thần, Đại…

Posted in Oa Quốc

Giải nguyền mộng ma

Tên Q: Giải nguyền mộng ma ĐKNV: Hoàn thành Q Giải cứu Quan Ngân Bình , Tả Hiền Vương Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: Kem…