Tương hội sông Phù

Tên Q: Tương hội sông Phù
ĐKNV: Hoàn thành Q Lưu Bị đến Thục
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm, Random găng tay int/def thuộc tính lv 96
Nhiệm vụ tiếp theo: Ba mưu kế của Bàng Thống
Nội dung nhiệm vụ:
– Ðến quan phủ Giang Linh thành, đối thoại với Bàng Thống, đồng ý giúp đỡ.
– Đến quan phủ 2 tại Thành Đô, đối thoại với Lưu Chương. Đồng ý giúp đỡ, ra đến cổng thành có đối thoại, nhận được Thư mật TrTùng.
– Đến Phù Thủy Lưu Chương Dinh, tọa độ 1722:875 có đối thoại lần lượt đối thoại với Lưu Bị, Lưu Chương.
– Vào trong Phù Thủy Lưu Bị Dinh, trong đại dinh đưa mật thư cho lưu Lưu Bị, tiếp tục có đối thoại với Bàng Thống, nhận được Phụng Sồ Cẩm Nang.
– Đến Huỳnh Trung Dinh, trao Phụng sồ cẩm nang cho Ngụy Diên.
– Ra khỏi dinh, tới tọa độ 1582:795 đối thoại với Lưu Bị.
– Trận 1 chiến đầu với Ngụy Diên và Lưu Phong.
– Trận 2 chiến đấu với Trương Nhâm,…
– Thắng 2 trận thì hoàn thành nhiệm vụ.
Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu