Tưởng Cáng trộm lá thư

Tên Q: Tưởng Cáng trộm lá thư
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Random  áo int 93, 96 và Sáng Thiên Bào (trí +32, công -4, lv99)
Nhiệm vụ tiếp theo: Chế tạo thuyền liên hoàn
Nội dung nhiệm vụ:
– Tới Kinh Bắc Cầu Trường Bản đối thoại với Hạ Hầu Kiệt.
– Ta đến Kinh Bắc Tào Ngụy Trại trong Đại Dinh Tào Tháo (27159) đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Tam Giang Khẩu trên thuyền chiến đối thoại với Thành Đương và vào chiến đấu với Phùng Tắc, Châu Kỷ, Thành Đương, Châu Tài, Ngô Sán, Tiểu Thuyền Binh 5 người.
– Thắng lợi ta đến thuyền chiến Cam Ninh đối thoại và vào chiến đấu với Hàn Đương, Lục Tốn, Cam Ninh, Lữ Mông, Từ Thịnh, Chu Thái, Hoàng Cái, Phan Hồng Quân 5 người.
– Thắng lợi về Đại Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Đông Ngô Thủy trại (21701), tại cửa vào đối thoại binh lính ( Tưởng Can sẽ hiện ra)
– Đến Đông Ngô Thủy Trại tại Dinh Trình Phổ đối thoại với Trình Tư.
– Ta đến Dinh Lỗ Túc đối thoại với Lỗ Túc.
– Đến Dinh Chu Du (chỗ bên ngoài có vị quân sư) đối thoại với ông ta.
– Trở về Đại Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu