Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Hoàn đại bại

Tên Q: Tôn Hoàn đại bại ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Quyền xưng thần, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu –…

Posted in Quan Trung

Tìm hộ tống thái tử

Tên Q: Tìm hộ tống thái tử ĐKNV: Không có Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: áo Uy Sơn (nhanh nhẹn + 12, phòng – 2, lv….

Posted in Kinh Châu - Bắc

Trọng nghĩa Hoàng Trung

Tên Q: Trọng nghĩa Hoàng Trung ĐKNV: Hoàn thành Q Chọc giận Chu Du lần 1 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Điểm kinh…