Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Hoàn đại bại

Tên Q: Tôn Hoàn đại bại ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Quyền xưng thần, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu –…

Posted in Ích Châu

Thu phục Lý Nghiêm

Tên Q: Thu phục Lý Nghiêm ĐKNV: Hoàn thành Q Lạc Phụng Ba Địa điểm: Lạt Thành – ích châu Phần thưởng: Exp nhiều +giò…