Quân viện của A Lạp Thiện

Tên Q: Quân viện của A Lạp Thiện
ĐKNV: Hoàn thành Q Đường tới Thông Thiên
Địa điểm: Tây Ninh
Phần thưởng: Dã Sâm Núi Sâu x50
Nhiệm vụ tiếp theo: Nghịch tập của ma thú
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến cửa thành Bắc Điển Nông đối thoại với Điển Nông binh, đồng ý vào trong Lưu Gia Trại.
– Tiếp tục đến quan đạo Yến Nhiên đi vòng vòng đánh Thông Thiên Sa Tặc hoặc Thông Thiện Sơn Đạo tìm Bí Mật Thư Tín(tỉ lệ rớt thấp). Click vào bí mật thư tín. Trở về thảo nguyên Thông Thiên đối thoại với Vệ Hạo đồng ý giúp đỡ.
– Tiến vào quan đạo Yến Nhiên Nam Kính tại 450:650 xảy ra đối thoại chiến đấu với TThiên Sa Binh (tiếp viện TThiên Sa Binh x10). Thắng lợi đối thoại chiến đấu với TThiên Pháp Sư x3, TThiên Sa Binh x7.
– Thắng lợi đến quan đạo Yến Nhiên Bắc Kính tại 850:462 xảy ra đối thoại chiến đấu với TThiên Sa Binh x10 (tiếp viện TThiên Sa Binh x10). Thắng lợi đối thoại chiến đấu với TThiên Kì Binh x3 TThiên Sa Binh x7.
– Trở về đối thoại với Vệ Hao thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu