Đồ Lan huyết chiến

Tên Q: Đồ Lan huyết chiến
ĐKNV: Hoàn thành Q Nguy hiểm! Đông A Lạp Thiện , Nguy hiểm! Tây A Lạp Thiện
Địa điểm: Tây Ninh
Phần thưởng: Ứng Long Nha ( không thể giao dịch), (là item quan trọng để chế tạo vũ khí ở Mông Điềm, Tần Lăng)
Nhiệm vụ tiếp theo: Tiến công Yến Nhiên
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến thành Bắc Điển Nông gặp Vệ hạo, đồng ý giúp đỡ.
– Đến hang Đồ Lan sơn, gặp Tây Ninh Binh.
– Đến tầng 3 (31533) tại 1250,1150 đối thoại, trong vòng 10 phút phải tìm được Tây Ninh Binh trong hang.
– Đi thẳng tiếp đến 31537 (2040,760) đối thoại và chiến đấu Thông Thiên Pháp Sư x3.
– Chiến đấu thắng lợi, lập tức chiến đấu Cương Long x3.
– Tiếp tục di chuyển đến 31540 (2100,1320), chiến đấu Thông Thiên Kỳ Binh x2, Thông Thiên Sa Binh x2, Thông Thiên Pháp Sư x2.
– Tiếp tục đi vào hướng trên, chiến đấu Thông Thiên Kỳ Binh x2, Thông Thiên Sa Binh x2, Thông Thiên Pháp Sư x2.
– Tiếp tục đi theo hướng phải vào sâu, chiến đấu Thông Thiên Kỳ Binh x2, Thông Thiên Sa Binh x2, Thông Thiên Pháp Sư.
– Thắng lợi đến (350,350) , gặp Cương Long x3, Thông Thiên Kỳ Binh x2, Thông Thiên Pháp sư x2 chiến đấu.
– Đi sâu vào đến (350,350) gặp Cương Long x3, Thông Thiên Kỳ Binh x2, Thông Thiên Pháp Sư.
– Tiếp tục đi vào (350,350) , gặp Cương Long x3 , Thông Thiên Kỳ Binh x2 , Thông Thiên Pháp Sư x2.
– Tiếp tục đi sâu vào hang gặp Thông Thiên Pháp Sư x5 , Thông Thiên Kỳ Binh x5 (tiếp viện: Cương Long x2) tiến hành chiến đấu .
– Chiến đấu thắng lợi đến (2150,450) đối thoại, gặp Cương Long x5 tiến hành chiến đấu.
– Tiếp tục chiến đấu Ứng Long Ma Hài, Cương Long x5.
– Thắng lợi trở về gặp Lưu Tử Bân là hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu