Lời nói dối của lái buôn

Tên Q: Lời nói dối của lái buôn
ĐKNV: hoàn thành Q Đại nhân tầm dược
Địa điểm: Tây Ninh
Phần thưởng: Đại phúc thần
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Thôn Cố Nguyên đối thoại với Mã Cô Nương đồng ý giúp đỡ.
– Đến Tháp Chấn Hà đối thoại và chiến đấu với Dân Buôn Bán. Thắng lợi nhận được 20 cái thuốc đại hoạt lạc.
– Trở về Thôn Cố Nguyên đối thoại với Mã Cô Nương, đưa cho cô ta 20 cái thuốc đại hoạt lạc và đồng ý giúp đỡ.
– Đến đỉnh núi Tu My tại tọa độ 650 : 450 tìm Bồ Đề Đăng Tâm
– Trở về đối thoại với Mã Cô Nương, đồng ý giúp đỡ. Tiếp tục lên đỉnh núi Tu My tại toạ độ 650 : 450 tìm Bồ Đề Đăng Tâm
– Trở về đối thoại với Mã Cô Nương hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu