Đường tới Thông Thiên

Tên Q: Đường tới Thông Thiên
ĐKNV: Hoàn thành Q Tiến công Yến Nhiên
Địa điểm: Tây Ninh
Phần thưởng: 50 thịt dê. võ hương lưu di.
Nhiệm vụ tiếp theo: Quân viện của A Lạp Thiện
Nội dung nhiệm vụ:
– Phú hộ thành Bắc Điển Nông đối thoại với Lưu Tử Bân đồng ý giúp đỡ.
– Tiếp tục đến cửa thành Bắc Điển Nông đối thoại với Điển Nông Binh, đồng ý vào trong Lưu Gia Trại.
– Tại Lưu Gia Trại đối thoại với Lưu Tử Bân đồng ý tìm giúp 20 Dây Chuyền Thông Thiên.
– Tiến về bên trái đến Yến Nhiên quan đạo, tùy vao may mắn lấy được dây chuyền thông thiên trên người của Sa Tặc hoặc San Đạo.
– Tìm xong trở về đối thoại với Lưu Tử Bân tại Lưu Gia Trại hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu