Đại nhân tầm dược

Tên Q: Đại nhân tầm dược
ĐKNV: lv. 25
Địa điểm: Tây Ninh
Phần thưởng: điểm kinh nghiệm
Nhiệm vụ tiếp theo: Lời nói dối của lái buôn
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Tháp Chấn Hà đối thoại với dân buôn bán đồng ý tìm 20 cái thuốc đại hoạt lạc (Yên Nhiên tiểu binh hoặc Hổ Bàn Binh – tầng 2 trại Y Linh – Kinh Bắc).
– Tìm xong đưa cho dân buôn bán hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu