Thông Thiên Ma Chủ

Tên Q: Thông Thiên Ma Chủ
ĐKNV: Hoàn thành Q Hỏa thiêu Thông Thiên trại
Địa điểm: Tây Ninh
Phần thưởng: May mắn nhận được bảo vật Thạch Thí, bảo vật Lưu Tử Bân, bảo vật Vũ Văn Chí, bảo vật Thiết Mộc Gia.
Nội dung nhiệm vụ:
– Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Nghịch Tập của Ma Thú đối thoại tiếp đồng ý giúp đỡ.
– Đến trại chủ Thông Thiên (403:1637) xảy ra đối thoại đồng ý giúp đỡ. Nhận nhiệm vụ Thông Thiên ma chủ trong 10p.
– Tiến vào bên trong trại tại 842:395 xảy ra đối thoại chiến đấu với TThiên pháp sư x8. Chiến đấu thắng lợi ra bên ngoai trại chủ Thông Thiên đy lòng vòng tìm đánh 1 TThiên pháp sư nhận được Tà Linh Hộ Phù.
– Tiến vào trướng Thông Thiên đối thoại TThiên kỳ chủ chiến đấu với TThiên kỳ chủ TThiên pháp sư x7.
– Thắng lợi đối thoại chiến đấu với Thông thiên kỳ chủ(hồn ma) thông thiên mộc nhân 1×2 thông thiên mộc nhân 2×2 thông thiên quỷ binh x5 (Tham chiến : Thông thiên quỷ binh x2) .
– Thắng lợi đối thoại chiến đấu tiếp với Thông Thiên Ma Chủ Cương Long x4.
– Chiến đấu thắng lợi đối thoại thì hòan thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu