Tiến công Yến Nhiên

Tên Q: Tiến công Yến Nhiên
ĐKNV: Sở hữu Ứng Long Nha Hoàn thành các Q Tư niệm của Vũ Văn Hoằng , Đồ Lan huyết chiến , Kỵ binh của tộc Ngạch Tế Nạp
Địa điểm: Tây Ninh
Phần thưởng: cực tinh chi kiếm (+33 ATK, +4 AGI, lv 129), Hoắc Gia binh sách (+33 INT, +4 ATK, lv 129) Võ di lưu hương.
Nhiệm vụ tiếp theo: Đường tới Thông Thiên
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến phú hộ Bắc Nông đối thoại với Lưu Tử Bân đồng ý giúp đỡ. Nhận được Cống phẩm Đông A Lạp Thiện, Cống phẩm Tây A Lạp Thiện, Cống phẩm Ngạch Tế Nạp.
– Đến Đông A Lạp Thiện đối thoại 2 lần với Thạch Thí, ra ngoài đối thoại với Thạch Mỗ Mỗ đồng ý giúp đỡ.
– Đến tầng 3 Rừng Trừng Khẩu, tại cây cầu phía trên đối thoại và chiến đấu 2 lần. Chiến đấu thắng lợi trở về đối thoại với Thạch Thí.
– Đến Tây A Lạp Thiện đối thoại 2 lần với Vũ Văn Chí (trên người phải có Ứng Long Nha).
– Đến Ngạch Tế Nạp đối thoại với Thiết Mộc Gia đồng ý tìm giúp 10 cái Long Thủ Thiết Khối ( 30 điểm) (mõ khoáng Long Thủ Sơn), 5 cái Long Thủ Cốt (long thủ sơn đỉnh), 10 cái Long Thủ Cổ Mộc (long thủ sơn đỉnh). Thu thập xong đối thoại với Thiết Mộc Gia.
– Trở về đối thoại với Lưu Tử Bân hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu