Trưởng tử của Ban Du

Tên nhiệm vụ: Trưởng tử của Ban Du
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Nhị Châu.
Vật phẩm có được: chìa khóa làm bằng xương thú.
Nhiệm vụ tiếp theo: Em có ý anh vô tình
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến Sơn Động Nhị Châu gặp Lỗ Tư, đồng ý giúp anh ta tìm lại món đồ đính hôn cho vị hôn thê.
2.Trong động ta gặp Băng Băng, đối thoại với cô ta, cô ta sẽ hỏi người chơi 3 câu hỏi.
a: Ngô, b: qua biển, c: Tôn Quyền
3.Trả lời xong được món đồ đính hôn của Lỗ Tư.
4.Trở về tìm Lỗ Tư thì hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments