Bảo vệ quê hương và an bình

Tên nhiệm vụ: Bảo vệ quê hương và an bình
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Nhị Châu, Rừng Tây Lai Nha.
Vật phẩm có được: tuấn mã 1 con.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Nhị Châu tại Rừng Tây Lai Nha đối thoại với Lính Trưởng Kích.
2.Đến Thôn Khải Đạt Cách Lan đối thoại với Lỗ Cạt, giúp tìm rượu hồng hạc (trong nhà Lỗ Cạt), rượu trần hương (trong nhà Bắc Hà).
3.Đến Rừng Tây Lai Nha đối thoại tiếp với Lính Trưởng Kích và vào chiến đấu với BinhKhầnvàng, Lính Trường Kích 5 người.
4.Thắng lợi đối thoại với Lão Binh Khăn Vàng và vào chiến đấu với Binh Khăn Vàng, Binh Khăn Vàng 2 người, Binh Khăn Vàng 5 người.
5.Thắng lợi thì hoàn nhiệm vụ.

 

Facebook Comments