Nhị Châu có hiếu tử

Tên nhiệm vụ: Nhị Châu có hiếu tử
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Nhị Châu, Thôn Khải Đạt Cách Lan.
Vật phẩm có được: Thăng hoa đảm.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến Nhị Châu Thôn Khải Đạt Cách Lan đối thoại với Bắc Hà.
2.Đến Nhị Châu Sơn Động giúp tìm bàn tay gấu 3 cái (Hắc Gấu Dị Châu địa lv 125).
3.Tìm xong giao cho Bắc Hà thì hoàn thành nhiệm vụ.

 

Facebook Comments