Thần khí song

Tên nhiệm vụ: Thần khí song
Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sanh người chơi lv. 25.
Địa điểm: Nhị Châu, Sơn Động Nhị Châu.
Vật phẩm có được: côn Song (công + 18, nhanh nhẹn + 3, thuộc tính ? + 2).
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Sơn Động Nhị Châu đối thoại với Cát Na, đồng ý giúp đỡ.
2.Đến Thôn Khải Đạt Cách Lan, chọn “làm gì có chuyện đó? Tôi không tin chút nào! và vào chiến đấu với Nhị Châu Dũng Sĩ 5 người, Nhị Châu nữ phù thủy 5 người.
3.Thắng lợi giúp tìm Địa Thạch (Đại Đôn Hỏa Sơn Động-trong hộp châu báu x:1962 y:1055) và da heo dã linh (Nhị Châu Sơn Đông-heo rừng Nhị Châu) mỗi thứ một cái.
4.Đến A Lý Sơn Thần Mộc đối thoại với Hỏa Đức Tinh Quân thì hoàn thành nhiệm vụ.

 

Facebook Comments