Kế Gia Cát Lượng đẩy lùi 4 quân

Tên Q: Kế Gia Cát Lượng đẩy lùi 4 quân
ĐKNV: lv 25
Địa điểm:  Ích Châu
Phần thưởng: 10 cái Hoa Linh Chi ( không thể giao dịch)
Nhiệm vụ tiếp theo: Đặng Chi thuyết Đông Ngô
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến trước cổng phủ Gia Cát Lượng (bên trái Hoàng cung Thành Đô) xảy ra đối thoại.
– Giúp Gia Cát Lượng đưa cuốn kì binh chi sách đến cho Mã Siêu ở Hạ Biện Hiệp Côc (hẻm núi Hạ Biền)
– Sau đó quay trở lại chỗ Gia Cát Lượng nhận thêm 2 cuốn sách nữa mang đến Cho Ngụy Diên ở Châu Đề Quan (Nam Trung ) và Triệu Vân ở Dương Bình Quan (Ích Châu).
– Tiếp tục quay trở về đối thoại với Gia Cát Lượng, mang bức thư đến cho Lý Nghiêm ở nhà trọ Bạch Đế nhận được Thư cho Mạnh Đạt
– Mang bức thư đến cho Mạnh Đạt ở trại Mạnh Đạt – Rừng Ba Sơn (bên trái núi Bắc Sơn – Ích Châu)
– Quay về đối thoại với Gia Cát Lượng.
– Tới Gặp Quan Hưng và Trương Bào ở Quan Thành Sơn Động
– Trở về gặp Gia Cát Lượng thì hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu