Vạn sự bất cầu nhân

Tên Q: Vạn sự bất cầu nhân
ĐKNV: lv 25
Địa Điểm: Ích Châu
Vật phẩm: điểm kinh nghiệm
Nội Dung Nhiệm Vụ:
– Tới phú hộ Thành Đô đối thoại Vương lão quỹ đồng ý giúp đỡ Vương lão quỹ gia nhập đội ngũ
– Ra đại độ Thành Đô đối thoại Diệp Lão Bác.Tiếp tục tới Bần hộ Thành Đô(Quảng Trường Thành Đô) đối thoại Bà Mối.
– Đến phú hộ thành Ba Quận đối thoại Xảo lão gia Vương lão quỹ rời khỏi đội ngũ.Đến cửa thành Ba Quận xảy ra đối thoại với Xảo Cô Nương đồng ý thu thập Tai Heo(nhà trọ Lạt Thành) Đuôi Heo trọ (nhà trọ Nam Trịnh) Tim Heo(quán trà Bạch Đế) mỗi thứ 1 cái
– Thu thập đủ mang về cổng thành Ba Quận giao cho Xảo Cô Nương.Tiếp tục vào phú hộ Ba Quận đối thoại Xảo lão gia.Trở về phú hộ Thành Đô đối thoại vương tiểu quỹ thu thập Sàng Gạo Bát Quái(Sơn ốc-đỉnh núi Thanh Thành) đem về giao cho Xảo lão quỹ đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu