Ti Di Hô cử sứ giả

Tên Q: Ti Di Hô cử sứ giả
ĐKNV: Hoàn thành Q Yêu Quỷ Vương hoàn lương
Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc
Phần thưởng: kim tỏa của Ti Di Hô
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Dự Châu Rừng Tây Sơn tìm xương chó sói (Hắc Sơn Quĩ Tốt; có thể mở hộp châu báu bên Sơn Động Bắc địa _Quan Trung_TrườngAn), Dương Châu Rừng Vĩnh Khang tìm đất sành thái (Hắc Võ Sĩ;có thể mở hộp châu báu Thích Vĩ Sơn Động_ việt châu-kinh bắc), Nhị Châu Rừng Ti Nam tìm vỏ sò lớn (Thạch Hổ Binh) mỗi thứ một cái.
– Trở về tìm Ti Di Hô đối thoại, Y Chi Mã gia nhập đội ngũ.
– Đến Thanh Châu Khủng Miếu, đối thoại với Trịnh Huyền và vào chiến đấu với Quách Đồ, Viên Đàm, Tân Bình, Trương Cáp, Lữ Khoáng, Lữ Dực.
– Thắng lợi đến Hoàng Cung Hứa Xương đối thoại với Hoàng Đế và vào chiến đấu với Từ Hoang, Điển Vi, Quách Gia, Trình Lập, Hứa Chử.
– Thắng lợi đến Thanh Châu Đình Mát Vi Sơn, lúc này đám người Lữ Bố xuất hiện đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Cao Thuận, Trương Liêu, Lữ Bố, Xích Minh, Hầu Thành, Tào Tính, Tống Ninh, Ngụy Tục.
– Thắng lợi trở về Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu