Nghiệp chướng và tâm ma

Tên Q: Nghiệp chướng và tâm ma
ĐKNV: không có
Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc
Phần thưởng: kim tỏa của Di Di (Mi Mi).
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Ngụy Quốc Động Hải Tặc, trong động đối thoại với Di Di, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Rừng Miệt Lô tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Từ Phúc, ông ta kêu bạn tìm giúp địch thảo 1 cái (Tuyết Động Liêu Đông-Ấp Lâu Man, hoặc đánh phong 37 bên Từ Châu lấy nhật tảo mix ra nhanh hơn), cỏ lười 1 cái (Thành Cự Lộc-gần Tiền Trang), trạch lan kính 1 cái (Bác Vọng Ba-Binh Sấu Dân).
– Tìm xong giao cho Từ Phúc, được tâm dược.
– Trở về tìm Di Di thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu