Nguyện thưởng Từ Phúc

Tên Q: Nguyện thưởng Từ Phúc
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc
Phần thưởng: kim thôi chuyên (SP lớn nhất + 40, lv. 15).
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Ngụy Quốc Rừng Miệt Lô trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Từ Phúc, đồng ý giúp đỡ, Từ Phúc gia nhập đội ngũ.
– Dẫn Từ Phúc đến Thanh Châu Lang Tà Phỉ Lâm đối thoại với Âu Học Sĩ thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu