Posted in Pet - Võ tướng

Nhạc Tiến – Yue Jin – 樂進

Nhạc Tiến – Yue Jin – 樂進 Nhạc Tiến là một võ tướng phục vụ dưới quyền Tào Tháo trong cuối thời kỳ Đông Hán….

Posted in Pet - Võ tướng

Vu Cấm – Yu Jin – 于禁

Vu Cấm – Yu Jin – 于禁 Vu Cấm là một mãnh tướng cuối thời Đông Hán, sau này được đề cử và phục vụ…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Liêu – Zhang Liao – 张辽

Trương Liêu – Zhang Liao – 张辽 Trương Liêu là một mãnh tướng tài giỏi bậc nhất nhà Tào Ngụy trong thời Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Từ Hoảng – Xu Huang – 徐晃

Từ Hoảng – Xu Huang – 徐晃 Từ Hoảng là một vị tướng được các nhà phê bình lịch sử đánh giá xuất sắc nhất…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽 Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Lục Tốn – Luxun – 陸遜

Lục Tốn – Luxun – 陸遜 Lục Tốn, tự là Bá Ngôn, là một tướng lĩnh quân sự và chính trị gia nổi tiếng nhà…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Quyền – SunQuan – 孙权

Tôn Quyền – SunQuan – 孙权 Tôn Quyền, hay Trọng Mưu, thụy hiệu Đông Ngô Đại Đế là hoàng đế khai sinh ra nước Đông…

Posted in Dương Châu

Tài biện luận

Tên Q: Tài biện luận ĐKNV: Hoàn thành Q Giúp Lỗ Túc Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Trương Hoành Mê Nội dung nhiệm vụ:…

Posted in Quan Trung

Vứt áo cạo râu

Tên Q: Vứt áo cạo râu ĐKNV: Hoàn thành Q Mã Siêu khởi binh Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Mũ def level 99 Nhiệm vụ…

Posted in Oa Quốc

Ti Di Hô cử sứ giả

Tên Q: Ti Di Hô cử sứ giả ĐKNV: Hoàn thành Q Yêu Quỷ Vương hoàn lương Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: kim tỏa của…