Qua 5 ải chém 6 tướng

Tên Q: Qua 5 ải chém 6 tướng
ĐKNV: Hoàn thành Q Quan Vũ hàng Hán
Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu
Phần thưởng: lông vũ phát sáng (thuộc tính + 6)
Nhiệm vụ tiếp theo: Cổ thành hội
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến bần hộ Hứa Xương (Việt Châu) đối thoại với Quan Vũ, đồng ý giúp đỡ. Ra cổng thành đối thoại với Hồ Dũng sĩ, Cam Phu Nhân gia nhập đội ngủ.
– Giai đoạn này trở về sau Cam Phu Nhân phải xuất chiến.
– Đến Sơn Động Hứa Xương, trên đường đối thoại với Liêu Hóa, đối thoại xong ta tiếp tục đi vào.
– Trong động ta đối thoại với Khổng Tú và vào chiến đấu với Khổng Tú, Phẫn Võ Binh 5 người. Thắng lợi được Gia thư Hồ Hoa.

– Đến Siêu Quan Thông Đạo đối thoại với Hàn Phúc và vào chiến đấu với Mãnh Thản, Hàn Phúc, Đồn Điền Binh 4 người.
– Thắng lợi ta đối thoại với Phổ Tịnh Đại Sư, đưa 5 tiền cho ông ta.

– Đến Sơn Động Khoa Châu, trong động đối thoại với Hà Hỷ, Đao Phủ Thủ 6 người.
– Thắng lợi tiếp tục tìm và đối thoại với Hồ Ban, vào chiến đấu với Vương Trực, Kiến Võ Quân 9 người.
– Thắng lợi xong tiếp tục tìm và đối thoại với Lưu Nhiên.

Đến Sơn Động Thái Sơn đối thoại với Tần Kỳ vào chiến đấu với Tần Kỳ, Quân Sư 9 người.
– Đến Thành Bình Nguyên, lúc ngang qua cửa thành đối thoại với Tôn Cang.
– Chân núi Ngọa Ngưu Sơn (Việt Châu) đối thoại với Chu Sáng.
– Đến Rừng Phạm Nam đối thoại với Lưu Diễm thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu