Tông Dự – Zong Yu – 宗預

Tông Dự – Zong Yu – 宗預

Tông Dự, tự là Đức Diễm, là quan nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở huyện An Chúng, quận Nam Dương, Kinh Châu (Nam).

Năm 213, Trương Phi vào Thục giúp Lưu Bị đánh Lưu Chương, Tông Dự theo phục vụ Lưu Bị tại Ích Châu.

Năm 234, Gia Cát Lượng qua đời, Đông Ngô tăng cường quân ở Ba Khâu nhằm phòng hờ Ngụy tấn công và có thể nhân cơ hội lấn chiếm đất Thục. Phía Thục cũng tăng cường phòng ngự ở Vĩnh An, rồi gửi Tông Dự đi sứ sang Ngô, được Tôn Quyền tiếp đãi tử tế vì tính tình thẳng thắn.

Năm 247, ông làm Đồn kỵ Hiệu úy, và lại được cử sang Đông Ngô đi sứ. Tôn Quyền gặp ông, nắm tay rất chặt và tiếp đãi nồng hậu, vì sợ rằng không còn cơ hội gặp lại do tuổi cả hai đã cao.

Năm 258, lúc này Tông Dự đã ngoài 70, ông từ chối cùng Liêu Hóa phụng sự Gia Cát Chiêm vì tuổi già.

Đến năm 263, Ngụy diệt Thục. Năm 264, Lưu Thiện bị bắt đưa về Lạc Dương, cả Tông Dự và Liêu Hóa cũng bị bắt theo. Sau đó, ông mắc bệnh rồi qua đời ở tuổi 75.

Trong TS Online, do các lần đi sứ sang Đông Ngô của nhân vật Tông Dự đều diễn ra sau thời gian Gia Cát Lượng qua đời, nên hệ thống nhiệm vụ không hề đề cập đến ông. Ngoài ra, tên ông trong bản Mobile dịch thành Tôn Dự.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Dự

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 78

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Cuồng Phong – Bão Phong – Phong Cuốn Tàn Vân

Xuất hiện: Giang Linh Thành – Kinh Châu (Bắc)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu