Nộ trảm Lưu Phong

Tên Q: Nộ trảm Lưu Phong
ĐKNV: Hoàn thành Q Hán Trung Vương
Địa điểm:  Ích Châu
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm
Nhiệm vụ tiếp theo: Lưu Bị xưng đế
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến hòang cung đối thoại Lưu Bị đối thoai tiếp Bành Dạng(đứng phía cuối bên trái trong hoàng cung) tiếp tục đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đỡ.
– Tới Miên trúc sơn động(25524) tại tọa độ 2122:1535 xảy ra đối thoại.Tới Rừng Tương Dương(bên trái thành Tương Dương-21896) tại 1122:1055 xảy ra đối thoại 
– Tiếp tục tiến lên 1278:520 xảy ra đối thoại, tiến đến 401:395 đối thoại chiến đấu với Mạnh Đạt, Từ Hoảng, Hạ Hầu Thượng, Tương Dương Binh x7(tiếp viện Tương Dương binh x2)
– Chiến đấu thắng lợi tới Thượng Dũng trại tại 1241:1067 xảy ra đối thoại chiến đấu với Từ Hoảng phẫn nộ Thân Nghi, Thân Thẩm, Tương Dương binh x7(tiếp viện tương dương binh x3)
– Thắng lợi về hoàng cung Thành Đô đối thoại Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu