Văn Cơ quy Hán

Tên Q: Văn Cơ quy Hán
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
Địa điểm: Đại Điện Đài Khổng Tước, Dự Châu.
Vật phẩm có được: văn chương ngự ban (HP + 40, lv 15), tiên nữ đồ (trung thành + 3), quan võ văn chương
Nhiệm vụ tiếp theo: Biết anh hùng
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Đại Điện Đài Khổng Tước đối thoại với Từ Hoảng đồng ý giúp đở, nhận được Đơn Du Kim Ấn.
Đến Bình Châu Bộ Lạc Nam Hung Nô đối thoại với Tả Hiền Vương.
Đến Quân Dinh bên tay trái đối thoại với Hô Trụ Tuyền và vào chiến đấu với Khứ Ti, Tả Hiền Vương, Hô Trụ Tuyền, Y Phu La, Hung Nô Kích Thủ 6 người.
Thắng lợi ta qua quân dinh kế bên đối thoại với Thái Văn Cơ.
Trở về Đại Điện Đài Khổng Tước đối thoại với đối thoại với Tào Tháo, giúp tìm giấy bùa vàng (trong phòng Tào Trực và sau lưng Từ Hoảng – Khổng Tước Đài) 3 cái.
Tìm xong giao cho Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.

 

Facebook Comments