Từ Thứ – Xu Shu – 徐庶

Từ Thứ – Xu Shu – 徐庶

Từ Thứ, tự là Nguyên Trực hoặc tên bản dịch Quest là Từ Che, ông hoạt làm mưu sĩ cho Lưu Bị một thời gian sau đó qua phục vụ cho Tào Tháo nhưng không hề đóng góp công gì đáng kể cho họ Tào. Ông là người Dĩnh Xuyên, Việt Châu.

Từ Thứ lớn lên tại đất Dĩnh Xuyên, nơi đây ông kết giao được với những mưu nhân đại tài như Thạch Quảng Nguyên và trưởng bối Tư Mã Huy. Sau này, ông cùng họ đi về phía Nam xuống Kinh Châu và kết bạn với Gia Cát Lượng và Bàng Thống.

Sau đó, Từ Thứ đến Tân Dã và gặp được Lưu Bị khi ông này đang nương nhờ Kinh Châu mục là Lưu Biểu. Hai người nhanh chóng kết thân và Từ Thứ đồng ý phục vụ Lưu Bị từ đó.

Không lâu sau, Tào Tháo mang quân xuống đánh Kinh Châu, Lưu Biểu qua đời, Lưu Bị mang dân sơ tán và bị Tào Tháo đánh bại ở Đương Dương Tràng Bản. Gia quyến của Lưu Bị và Từ Thứ bị Tào Tháo bắt giữ, Tào Tháo nhờ mẹ Từ Thứ viết thư chiêu mộ ông, ông nhận được thư bèn từ biệt Lưu Bị sang phục vụ Tào Tháo.

Trong trận Xích Bích, Từ Thứ biết được âm mưu của Bàng Thống khi đề xuất cột thuyền bằng xích sắt lại với nhau, nhưng Từ Thứ không cảnh báo Tào Tháo vì lời hứa với Lưu Bị mà xin về lại phía Bắc củng cố hậu phương, nhờ đó ông thoát được trận Xích Bích, nơi rất đông nhân sĩ bị tiêu diệt ở đó.

Họ Tào vô cùng đề cao tài năng của ông nên việc chiêu mộ được ông trở thành “quá đủ” cho kế hoạch của mình. Sau khi Tào Phi lên kế nghiệp, thậm chí còn thăng chức cho Từ Thứ thành Hữu Trung lang tướng rồi sau đó thành Ngự sử trung thừa.

Trong tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung có hư cấu mốc thời gian Từ Thứ sang phục vụ Tào Tháo là trước trận Tràng Bản để thể hiện sự coi trọng nhân tài của Tào Tháo và việc Gia Cát Lượng đến với Lưu Bị lúc Từ Thứ chuẩn bị sang phục vụ họ Tào.

Trong TS Online, vẫn đúng với hình tượng một con người đức độ, nhân vật Từ Thứ có những câu thoại thể hiện rõ trình độ học vấn và lòng nhân từ của mình xung quanh các Quest bên cạnh Tư Mã Huy và Gia Cát Lượng.

Người như Từ Thứ, ai mà lại chẳng muốn kết bạn?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Từ Thứ

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 117

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Bão Phong – Liên Kích – Thuật Phóng To

Xuất hiện: Đường thông Khổng Tước Đài – Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Thi Mã Chinh và Từ Che

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu