Posted in Pet - Võ tướng

Tào Chương – Cao Zhang -曹彰

Tào Chương – Cao Zhang –曹彰 Tào Chương là con thứ 2 của Tào Tháo với chính thất Biện Phu Nhân. Ông được miêu tả…

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Thực – Cao Zhi -曹植

Tào Thực – Cao Zhi –曹植 Tào Thực là con trai thứ 3 của Tào Thào với chính thất Biện Phu Nhân, sinh ra ở…

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Phi – Cao Pi -曹丕

Tào Phi – Cao Pi –曹丕 Tào Phi, tự là Tử Hoàn, là Hoàng Đế đầu tiên của nước Ngụy thời Tam Quốc. Ông là…

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Hồng – Cao Hong – 曹洪

Tào Hồng – Cao Hong – 曹洪 Tào Hồng tự là Tử Liêm, là công thần khai quốc nước Tào Ngụy thời Tam Quốc, ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Vu Cấm – Yu Jin – 于禁

Vu Cấm – Yu Jin – 于禁 Vu Cấm là một mãnh tướng cuối thời Đông Hán, sau này được đề cử và phục vụ…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Pet - Võ tướng

Chân Mật – Zhen Mi – 甄宓

Chân Mật – Zhen Mi – 甄宓 Chân Mật, (tên trong game: Ân Phục) hay còn gọi là Chân Lạc, là một mỹ nữ được…

Posted in Pet - Võ tướng

Tư Mã Ý – Sima Yi – 司馬懿

Tư Mã Ý – Sima Yi – 司馬懿 Tư Mã Ý, tự là Trọng Đạt, là nhà chính trị, quân sự phục vụ cho Tào…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Quyền xưng thần

Tên Q: Tôn Quyền xưng thần ĐKNV: Hoàn thành Q Khiêu Đình đại chiến, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa Điểm: Kinh Châu –…

Posted in Dương Châu

Từ Thịnh hỏa kế phá Tào quân

Tên Q: Từ Thịnh hỏa kế phá Tào quân ĐKNV: Sức Chu Hoàn thủ Nhu Tu Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng:  Khăn hỏa đức…