Hoàn thành đại chiến

Tên Q: Hoàn thành đại chiến
ĐKNV: hoàn thành Q Lệnh Linh tính toán
Địa điểm: Kinh Bắc
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm
Nhiệm vụ tiếp theo: Chỉ có Cam Hưng Bá
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Lục Khẩu nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Sơn động Dư Khang (Giang Đông) tọa độ 1222-2255 gần cửa vào nói chuyện Lăng Thống, chiến đấu với Hồng Minh, Sơn Việt binh x5.
– Thắng lợi đến Nguyên Khẩu Bến lò (Thọ Xuân) đi vào bên trong nói chuyện Tôn Quyền.
– Đi vào bên trong qua cây cầu gặp và chiến đấu Hạ Hầu Tồn, Thiết vệ quân x5. Tiếp tục đi lên phía trên bên trái gặp và chiến đấu Hạ hầu Đức, Nha môn tướng x5. Sau đó đi sang phía trên bên phải gặp và chiến đấu Hạ Hầu Thượng, Phiến Tướng x5. Thắng lợi đi lên phía trên bên trái tọa độ 701-480 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Binh, Tào Nhu, Hạ Hầu Lâm, T.binh Vũ Lâm x3.
– Thắng lợi đi sang tầng 2 bên phải vào quân trướng Trại lính hoàn thành nói chuyện Tôn Quyền, chiến đấu 2 trận liên tiếp với Cam Ninh, Linh Thống (trong 1 hiệp phải kết thúc)
– Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu