Trần Kiều – Chen Jiao – 陳矯

Trần Kiều – Chen Jiao – 陳矯

Trần Kiều là quan nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông sinh tại quận Quảng Lăng, huyện Đông Dương, Từ Châu.

Trần Kiều nổi tiếng trong vùng về học cao hiểu rộng, Viên Thuật và Tôn Sách cho mời ông về giúp sức nhưng đều bị từ chối. Sau đó, ông đồng ý về phục vụ Trần Đăng và giúp ông này đẩy lùi đợt tiến công của Tôn Sách trong việc thuyết phục Tào Tháo chi viện.

Nhờ tài thuyết phục, ông được Tào Tháo để ý và cho làm Tương lệnh, Chinh nam Trưởng, sai xuống Kinh Châu trợ giúp Tào Nhân trong trận Giang Lăng, tại đây ông không có cống hiến gì nhiều.

Tiếp đó, Trần Kiều được phái đi nhiều nơi, đều mang danh thơm về việc khoan hồng với nhân dân, cuối cùng ông được triệu gọi về làm Tây Tào duyện, giúp việc cho Tào Tháo.

Tào Tháo bại trận ở Hán Trung, chưa về đến Nghiệp Thành thì chết. Trần Kiều sau khi thực hiện hết các nghi thức an táng, dùng lệnh của Biện Vương hầu, lệnh cho Thái tử Tào Phi kế ngôi. Tào Phi rất khen ngợi ông việc này thăng ông làm Thượng Thư Lệnh.

Năm Tào Duệ lên ngôi. Trần Kiều được tiến tước Đông hương hầu, công việc xử lý văn thư trong triều. Sau này được thăng làm Tư đồ thay cho Đổng Chiêu, nhưng chỉ được 1 tháng thì qua đời.

Trong TS Online, các chi tiết về cuộc đời Trần Kiều được tái hiện khá sát so với thực tế thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trần Kiều

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 82

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Vũ Điệu Nóng Bỏng – Phong Hỏa Luân – Bát Diện Hỏa Luân

Xuất hiện: Đại Lộ Hạ Phì 2 – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cổ thành hội, Giang Lăng đẫm máu, Chu Du uổng kế, Đấu khẩu, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu