Giang Lăng đẫm máu

Tên Q: Giang Lăng đẫm máu
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Bào Tuyên Đạo (trí + 30, công – 4, lv. 93)
Nhiệm vụ tiếp theo: Sơ chiến Hợp Phì
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Bắc tại Giang Linh Thành đối thoại với Tào Nhân, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Rừng Giang Linh đối thoại với Ngưu Kim và vào chiến đấu với Tưởng Khâm, Ngô Sán, Đinh Phụng, Trương Ôn, Du Thiện Thủ 7 người.
– Thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Lỗ Túc, Từ Thịnh, Hàn Đương, Binh Diêu Tương 9 người.
– Thắng lợi trở về đối thoại với Tào Nhân, đồng ý giúp đỡ.
– Ta đến tiệm thuốc tìm minh hà độc phấn đưa cho Tào Nhân, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Rừng Giang Linh phía sau thành đối thoại với Trần Kiều.
– Trở về đối thoại với Tào Nhân đồng ý giúp đỡ.
– Ta đến trước Dinh Quan tại Rừng Giang Linh đối thoại với Du Thiện Thủ và vào chiến đấu với, Trần Võ, Lữ Mông, Phan Chương, Lăng Thống, Binh Diêu Tương 6 người, tiếp viện Binh Diêu Tương 4 người.
– Thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Hoàng Cái, Chu Du, Chu Thái, Cam Ninh, Trình Phổ, Tề Võ Quân 5 người, tiếp viện Tề Võ Quân 6 người.
– Thắng lợi ta đến Sơn Động Cảnh Sơn đối thoại với Tào Thuần thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu