Posted in Pet - Võ tướng

Hình Trinh – Xing Zhen – 邢貞

Hình Trinh – Xing Zhen – 邢貞 Hình Trinh là một quan viên phục vụ nhà Ngụy vào thời kỳ Tam Quốc. Ông là người…

Posted in Pet - Võ tướng

Tư Mã Phu – Sima Fu – 司馬孚

Tư Mã Phu – Sima Fu – 司馬孚 Tư Mã Phu, tự là Thúc Đạt, là một nhà chính trị, nhà quân sự, sống qua…

Posted in Pet - Võ tướng

Nguyễn Vũ – Ruan Yu – 阮瑀

Nguyễn Vũ – Ruan Yu – 阮瑀 Nguyễn Vũ (bản dịch trong game dịch thành Nguyễn Ngu), tự Nguyên Du, là một nhà thơ nổi…

Posted in Pet - Võ tướng

Tông Thế Lâm – Zong ShiLin – 宗世林

Tông Thế Lâm – Zong ShiLin – 宗世林 Tông Thừa, tự là Thế Lâm, hay quen gọi là Tông Thế Lâm, là một danh sĩ…

Posted in Pet - Võ tướng

Ngô Chất – Wu Zhi – 吴质

Ngô Chất – Wu Zhi –  吴质 Ngô Chất là một chính trị gia nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người…

Posted in Pet - Võ tướng

Tuân Uẩn – Xun Yun – 荀惲

Tuân Uẩn – Xun Yun – 荀惲 Tuân Uẩn (hay bản dịch trong game là Tuần Huy) tự là Trường Thiến, là con trưởng của…

Posted in Pet - Võ tướng

Khương Tự – Jiang Xu – 姜敘

Khương Tự – Jiang Xu – 姜敘 Khương Tự (hay bản dịch trong game là Khương Súc) là một nhân vật nhà Đông Hán, sau…

Posted in Pet - Võ tướng

Vương Đồ – Wang Tu – 王圖

Vương Đồ – Wang Tu – 王圖 Vương Đồ là một tướng hộ vệ Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Sử sách không ghi…

Posted in Pet - Võ tướng

Quản Lộ – Guan He – 管輅

Quản Lộ – Guan He – 管輅 Quản Lộ là một thầy bói khét tiếng vùng Quan Trung trong thời kỳ Tam Quốc và đầu…

Posted in Pet - Võ tướng

Triệu Ngang – Zhao Ang – 趙昂

Triệu Ngang – Zhao Ang – 趙昂 Triệu Ngang (hay Triệu Dự (Triệu Cù), vì trong tiếng Hoa, chữ 顒 (Yong) và chữ 昂 (Ang) là từ…