Trần Quần – Chen Chun – 陳群

Trần Quần –  Chen Chun – 陳群

Trần Quần là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Ông được miêu tả là một công thần khai quốc nhà Tào Ngụy. Ông sinh tại quận Dĩnh Xuyên, huyện Hứa Xương, Việt Châu.

Trần Quần xuất thân trong một gia đình quan chức đức độ có tiếng trong dân. Ông sớm thừa hưởng được những đức tính đó và được nhận định rằng sau này sẽ làm rạng danh tổ tông.

Lúc Lưu Bị đóng quân ở Tiểu Bái, đã mời Trần Quần đến làm Biệt Giá, thì đột nhiên Đào Khiêm ở Từ Châu bệnh chết, Lưu Bị nằng nặc quyết tiến quân đến Từ Châu mặc cho lời khuyên can của Trần Quần sẽ bị Viên Thuật và Lữ Bố đánh úp. Quả nhiên Lưu Bị thua trận thảm bại, mất Từ Châu, may nhờ có Tào Tháo đánh Lữ Bố nên nương nhờ nơi Tào Tháo. Nhận thấy tài năng của Trần Quần, Tào Tháo mời ông về làm Tư Không Tây Tào Duyện Chúc.

Từ khi về phục vụ Tào Tháo, với biệt tài biết cách nhìn người, ông liên tục được thăng quan tiến chức, đỉnh điểm là Ngự sử Trung Thừa vào năm 213. Sau đó ông được chuyển qua làm Thị trung, lĩnh chức Thừa tướng Đông Tây Tào duyện, là người rất coi trọng đạo lý và danh nghĩa.

Năm 220, Tào Tháo chết, Tào Phi kế nghiệp, Trần Quần tiếp tục thăng quan tiến chức và rất được sự kính trọng của Tào Phi. Ngay cả khi Tào Phi đi đánh Tôn Quyền bị bại trận, Trần Quần cũng được ban thưởng.

Năm 226, Tào Phi chết, Tào Duệ kế ngôi, Trần Quần tiếp tục làm tham mưu chính trong các cuộc họp bàn chiến sự của nhà Tào Ngụy, và trong cả các chính sách đối nội.

Năm 236, ông qua đời, được truy tặng là Tĩnh Hầu, con ông là Trần Thái trở thành đại thần nhà Tào Ngụy.

Trong TS Online, Trần Quần tham gia vào đa số các hoạt động chính trị của quân Tào Ngụy, chủ yếu ở mặt ngoại giao. Tất cả được thể hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

 Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trần Quần

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 105

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Phong Hỏa Luân – Hỏa Long – Bát Diện Hỏa Luân

Xuất hiện: Đại Điện Khổng Tước – Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tài biện luận, Chọc giận Chu Du lần 1, Điêu Thuyền về quê, Đấu khẩu, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu