Posted in Pet - Võ tướng

Quan Ngân Bình – Guan Yi Ping – 關銀屏

Quan Ngân Bình – Guan Yi Ping – 關銀屏 Quan Ngân Bình, hay Quan Phụng, là con gái của của Quan Vũ, người đứng đầu…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽 Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Kế của Lữ Mông

Tên Q: Kế của Lã Mông ĐKNV: Hoàn thành Q Đại chiến Phàn Thành Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Ca la hương x 50…

Posted in Duyệt Châu

Cổ thành hội

Tên Q: Cổ thành hội ĐKNV: Hoàn thành Q Qua 5 ải chém 6 tướng Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: văn chương phong hầu (HP…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Đơn đao phó hội

Tên Q: Đơn đao phó hội ĐKNV: Hoàn thành Q Dao xướng song hoàn Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: linh sâm tôn kê, tuấn…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Hoa Dung Đạo

Tên Q: Hoa Dung Đạo ĐKNV: Hoàn thành Q Lên đàn cầu gió Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Văn chương đại phúc thần…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Quan Bình học đạo

Tên Q: Quan Bình học đạo ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Đỗ Quyên Vũ (phong+1) Nội dung nhiệm vụ: – Ta…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Sự kiêu ngạo của Mĩ Nghiêm Công

Tên Q: Sự kiêu ngạo của Mĩ Nghiêm Công ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: giò heo đặc biệt, điểm kinh nghiệm…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Đại Chiến Phàn Thành

Tên Q: Đại Chiến Phàn Thành ĐKNV: Hoàn thành Q Bạch Y Độ Giang Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Cuốc đá vũ…

Posted in Ích Châu

Từ Hoảng trì viện

Tên Q: Từ Hoảng trì viện ĐKNV: Hoàn thành Q Lữ Mông kế đồ Kinh Châu Địa điểm: Ích Châu Phần thưởng: Điểm kinh nghiêm,…