Quan Bình học đạo

Tên Q: Quan Bình học đạo
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Đỗ Quyên Vũ (phong+1)
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Bắc Chu Thành Trại trong Dinh Quan đối thoại với Quan Bình, đồng ý giúp đỡ, Quan Bình gia nhập đội ngũ.
– Đến Giang Linh Thành đối thoại với Hoắc Tuấn và vào chiến đấu với Hoắc Tuấn, Vương Sĩ, Đặng Phương, Giang Linh Binh 4 người.
– Thắng lợi ta đến Phong Hỏa Đài đối thoại với Hướng Sủng và vào chiến đấu với Lưu Ba, Hướng Sủng, Lưu Ấp, Vân Mộng Thủy Binh 5 người.
– Thắng lợi xong ta đến Kinh Nam Thôn Quế Dương đối thoại với Mã Lụy, đồng ý tìm Ngô Tử Binh Pháp (lv. 25) đưa cho ông ta.
– Ta đến Kinh Nam ngôi nhà tranh Uất Nguyên đối thoại với Tưởng Uyển, theo thứ tự trả lời câu hỏi: 1. Sở Quốc; 2. Ly Tao; 3. Nhật La Giang; 4. Trận Vong Tướng Sĩ; 5. Cửu Chương.
– Trả lời xong câu hỏi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu