Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông đứng đầu Ngũ Hổ tướng của Lưu Bị cùng Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung và Triệu Vân. Quan Vũ sinh tại đất (thôn) Giải Lương, quận Hà Đông, tỉnh Sơn Tây, Bình Châu.

Quan Vũ làm nghề bán đậu phụ, nhưng cũng được học cả võ nghệ lẫn sách vở, ông là người hào hiệp trượng nghĩa, ghét kẻ ác, hay giúp đỡ kẻ yếu. Chính vì điều này khiến ông mắc phải tội giết người và phải trốn sang quận Trác ẩn cư, ở đây ông gặp và kết huynh đệ với Lưu Bị và Trương Phi.

Quan Vũ tham gia cuộc chiến chống quân Khăn Vàng do triều đình phát động, và giành được nhiều chiến công, nên cả ba được thưởng sau đó, nhưng chẳng bao lâu lại bỏ và đi đến Từ Châu viện trợ Đào Khiêm và đóng quân tại đây.

Tiếp đó, ông cùng các anh em bị Lữ Bố cấu kết Viên Thiệu đánh úp Từ Châu nên phải hàng Lữ Bố và chuyển qua đóng quân ở thành Tiểu Bái. Các ông tập hợp binh lực tại đó, và điều này khiến Lữ Bố lo ngại nên đã kéo quân đánh. Cả 3 tan tác và chạy về phía Bắc nương nhờ Tào Tháo.

Tào Tháo kéo đại quân tiêu diệt Lữ Bố rồi lại rút về để tiếp tục cuộc chiến với quân Viên Thiệu, tranh thủ thời cơ, 3 anh em Lưu Quan Trương chiếm lại thành từ tay Xa Trụ là thủ hạ của Tào Tháo. Thấy vậy, Tào Tháo kéo đại quân đánh Từ Châu và 3 anh em thua tan nát phải bỏ chạy mỗi người một ngả. Quan Vũ ở lại giữ chân quân Tào rồi ra hàng Tào Tháo và được tha cho theo phục vụ đại quân Tào.

Tào Tháo là người có tài nhìn người, nên chỉ cần thấy Quan Vũ, ông kính cẩn mừng rỡ tiếp đón Vân Trường và ban nhiều mỹ nhân, phú quý và cả chức tước. Tuy vậy, Quan Vũ chỉ thấy cảm động mà hứa sẽ lập công cho Tào Tháo để báo đáp chứ một mực vẫn theo “Lưu tướng quân” khiến Tào Tháo phải thốt lên rằng “Thờ Chúa không quên gốc, thật là nghĩa sĩ thiên hạ vậy”.

Ông được Tào Tháo cắt cử cùng Trương Liêu đánh Viên Thuật ở trận Diên Tân, giành được chiến công vẻ vang khi giết chết được mãnh tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương. Lời hứa đã trả nên ông gói lại tư trang mà cáo biệt Tào Tháo về với Lưu Bị ở Cổ thành.

Tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thêu dệt thêm chi tiết Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng trên đường trở về với Lưu Bị, các tướng “bị chém” trong quá trình “qua 5 ải chém 6 tướng” đều ở các trận khác hoặc do người khác giết.

Khi về đến với Lưu Bị và Trương Phi, cả ba cùng tập hợp binh lực kết hợp với một nhóm tàn quân Khăn Vàng đứng đầu là Cung Đô ở Nhữ Nam. Nhưng chẳng được bao lâu lại bị Tào Tháo đánh tan và phải chạy về nương nhờ Lưu Biểu.

Tại Kinh Châu, quân lực của 3 anh em dần củng cố, sau này còn liên kết với quân Tôn Quyền, dưới sự chỉ đạo của Chu Du hợp sức đánh tan ý đồ bành chướng xuống phía nam của Tào Tháo ở trận Xích Bích.

Tiếp đó, Quan Vũ được cắt cử lên phía bắc thành Giang Lăng ở Thượng Giang để chặn đường rút Tào Nhân. Tuy vậy, Quan Vũ liên tiếp thất bại dưới tay các tướng Lý Thông, Nhạc Tiến và Văn Sính. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, tất cả những thất bại này của Quan Vũ ở trận Giang Lăng đều bị lược bỏ.

Sau khi đại quân của Chu Du đã chiếm xong Giang Lăng, lúc này, trong tay Lưu Bị (theo kế của Gia Cát Lượng) có 4 quận rưỡi, gồm: Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa, Vũ Lăng và một nửa Giang Hạ. Lưu Bị tiến vào đất Xuyên, giao cho Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu. Tại đây, Tôn Quyền biết được chỉ còn Quan Vũ nên sai Lữ Mông và Lục Tốn đánh chiến các quận của Quan Vũ, Quan Vũ chỉ còn quận Vũ Lăng và một nửa Giang Hạ.

Tôn Quyền cử Lỗ Túc đi hội đàm với Quan Vũ, tại đó, Lỗ Túc chất vấn Quan Vũ khiến ông đuối lý mà không nói nên lời, trong Tam Quốc diễn nghĩa, mọi thứ đều bị nghịch đảo để tâng bốc Quan Vũ.

Tình hình 2 bên tạm dịu lại khi Tào Tháo chiếm được Tây Xuyên từ Trương Lỗ, Lưu Bị nhận thức được không phải lúc để đòi lại 3 quận đã mất, nên chính thức trao lại quyền cai quản 3 quận Linh Lăng, Quế Dương và Trường Sa cho Tôn Quyền đổi lại lấy Nam Quận. Tôn Quyền đồng ý. Để thắt chặt tình liên đới, Tôn Quyền cho hỏi cưới con gái Quan Vũ và Quan Ngân Binh cho con trai mình, nhưng Quan Vũ chửi lại sứ giả rằng “Con gái ta là hổ, lại thèm gả cho loài chó à”. Từ đó hai bên Thục Ngô càng thêm hiền khích.

Từ hiềm khích trên, liên quân Tào Tôn thiết lập, và với thế hiên ngang từ chiến thắng tại Phàn Thành, Quan Vũ mắc mưu Từ Hoảng và thua lớn tại sông Hán Thủy. Cùng với tính cách coi trọng sĩ tốt nhưng coi khinh sĩ phu, nên gây ra bất mãn cho My Phương và Phó Sĩ Nhân khiến hai kẻ này ngay khi gặp Lữ Mông đã đầu hàng, từ đó khiến Quan Vũ chạy về từ Phàn Thành bị bao vây tứ phía. Lại thêm kẻ ngu muội Lưu Phong không chịu xuất binh viện trợ khiến Quan Vũ và Quan Bình bị bắt dưới tay Mã Trung, bộ tướng của Phan Chương. Hai cha con bị hành quyết tại chỗ.

Trong TS Online, hình tượng nhân vật Quan Vũ được xây dựng sát với tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nên có một số chi tiết khác với những thứ đã nêu ở trên. Tất cả để làm nổi bật lên một con người vĩ đại bậc nhất thế giới Tam Quốc lúc bấy giờ. Ông cũng là 1 trong 2 tướng thời Tam Quốc được thờ tại Miếu Đế Vương do nhà Minh và nhà Thanh xây dựng, và là người duy nhất có đền thờ riêng tại đó để ca ngợi công lao đóng góp cho đất nước đương thời.

Vậy bạn nghĩ sao về Quan Vũ?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quan Vũ

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 135

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Bão Phong – Phong Cuốn Tàn Vân – Loạn Kích

Xuất hiện: Trác Quận – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Quan Vũ hiển thánh, Qua 5 ải chém 6 tướng, Chọc giận Chu Du lần 3, Mất vợ mất cả quân, Dẫn dân vượt sông, …

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu